Monday, June 18, 2012

အန္တီစုကုိဂုဏ္ျပဳတဲ႔ ေမြးေန႔ကဗ်ာ
67676767 67 67 67 67 67 67 67
၆7၆7၆7၆7၆7၆7 ၆7 ၆7 ၆7 ၆7
6၇6၇ 6၇ 6၇ 6၇6၇6၇6၇6၇6၇6၇
 ၆၇၆၇၆၇ ၆၇ ၆၇ ၆၇ ၆၇၆၇ ၆၇ ၆၇
ေ7ေ7ေ7ေ7ေ7ေ7ေ7ေ7 ေ7ေ7 ေ7ေ7
၆ရ၆ရ၆ရ၆ရ၆ရ၆ရ၆ရ၆ရ၆ရ၆ရ၆ရ၆ရ
6၇6၇6၇6၇6၇6၇6၇6၇6၇6၇6၇6၇6၇6၇
ေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရေရ ေရ   ေရေရ   ေရ    .....
ေရ      ေရေရ

          ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလံုးရဲ႔မရွိမျဖစ္  ..........ေရ.........       
ေရလုိေအးလုိ႕ပန္းလုိလန္းဆန္းပါေစ..လုိ႔ဆုမေတာင္းေတာ့ဘူးေနာ္.......


သစ္ခက္အိမ္